Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kozach

 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
prowadzony przez

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I AKTYWNOŚCI „NA WIRAŻU”
43-340 Kozy ul. Nadbrzeżna 130

 

 • Ośrodek umożliwia realizację obowiązku szkolnego:
  - dzieciom w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz
  - dzieciom w wieku od 5 do 21 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
     ze sprzężeniami.
 • Zajęcia prowadzone są w nowopowstałym budynku w Kozach, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Ośrodek zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające ich potrzebom.
 • Pobyt oraz wszystkie zajęcia organizowane dla wychowanków są BEZPŁATNE.
 • Ośrodek działa 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.
 • Wychowankowie mają zapewniony transport na zajęcia oraz do miejsca zamieszkania.


       Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków samodzielności, rozumianej jako niezależność i zaradność życiowa, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

NABÓR

 

Ogłaszamy nabór uczniów w ramach realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
   

Przyjęcie ucznia na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego (OREW) odbywa się na podstawie:

 1. pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
 2. aktualnego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do odpowiedniego sposobu kształcenia: do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych osoby głęboko upośledzonej w wieku od 3 do 25 roku życia, o potrzebie kształcenia specjalnego osoby z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w wieku objętym obowiązkiem edukacyjnym,  tj. pomiędzy 5 a 21 rokiem życia,
 3. trójstronnego porozumienia pomiędzy OREW, szkołą macierzystą a rodzicem/prawnym opiekunem dziecka oraz określenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dziecka.

Bliższych informacji udzielamy:

  tel. 606 624 987

www.kompmar.net.pl
nfz
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do nowo otwieranej placówki NZOZ ZDROWIE”

Beneficjent: NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak
Wartość projektu: 341.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199.996,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poradnia rehabilitacyjna Bielsko - Biała :: poradnia medycyny pracy Bielsko :: poradnia leczenia bólu Bielsko :: poradnia ortopedyczna Bielsko :: medycyna sportowa poradnia
rehabilitacha Bielsko :: poradnia neurologiczna Bielsko :: poradnia urologiczna Bielsko-Biała :: ortopeda dermatolog reumatolog neurolog urolog chirurdzy Bielsko-Biała
laryngolog :: poradnia lekarza rodzinnego Bielsko-Biała :: leczenie bólu kręgosłupa krzyży :: urazy leczenie bóle krzyża kręgosłupa Bielsko :: NFZ przychodnia